EN
ES
FR
DE
IT
JA
KO
PT
RU
ZHS
ZHT
Maindeck (60)
Qty Cardname
4 碎骨巨人 // 一脚踩下
4 边墙镇旅店主
3 跨金桥巨龙
4 雅斯佩树哨卫
4 热恋野兽 // 心之所爱
4 莽勇狂徒玛格妲
4 岩圈骑士 // 落石突袭
3 鞍烬锋
4 埃西卡的战车
4 碎颅落岩 // 锤岩隘口碎颅
1 谵曲变节 // 谵曲遗迹
1 巨石圆阵
4 岩冠通路 // 丛冠通路
10 树林
1 圣法谕大厅
5 山脉
Sideboard (15)
Qty Cardname
1 烈焰齐射
2 年长庞巨兽
1 命运神克洛缇丝
2 覆面破坏者
3 阿戈纳司境蛮牛
2 普罗烽斯的干预
1 红帽客搏战
1 狂搅漩涡
2 阿喀洛斯战记